Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Phần mềm Scada DS (Development)

Phần mềm Scada DS (Development)

CIMON SCADA được phát triển dựa trên Windows, được tối ưu hóa cho thiết bị IoT, cho phép điều khiển và giám sát các dây chuyền sản xuất, quy trình kinh doanh của bạn mọi lúc mọi nơi.

CIMON-SCADA bao gồm CimonD là một phần mềm phát triển (Development tool) và CimonX ( Runtime viewer) là một phần mềm chạy ứng dụng.

CimonD có trình quản lý tích hợp để xây dựng và duy trì các hệ thống đa dạng, chẳng hạn như trình quản lý cơ sở dữ liệu để biết thông tin về các Tag thời gian thực và trình soạn thảo đồ họa cho cửa sổ SCADA.

Cơ sở dữ liệu thời gian thực của hệ thống On-Line, được xây dựng bởi CimonD, sẽ liên tục sửa đổi và quản lý bởi CimonX. Dữ liệu đa dạng được lưu trong cơ sở dữ liệu thời gian thực từ các I / O Driver thông qua các trình điều khiển I / O của PLC.

Phiên bản Developmen bao gồm Development tool + Server + Mobile + Runtime viewer + Web/thin client (Unlimited Number of Users)

Hiển thị kết quả duy nhất

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0075/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0075/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0150/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0150/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-0500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-1500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-1500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-3000/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-3000/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM01-FULL/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Phần mềm SCADA Cimon CM01-FULL/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (unlimited number of user))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 1-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 1-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 10-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 10-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 5-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA 5-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA UNL-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Phần mềm SCADA Cimon CM04-SCADA UNL-E (Development+Server+Mobile,Web & Network Clients)

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0075/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client)

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0075/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (Unlimited Number of Concurrent Web Users))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0150/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client)

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0150/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (Unlimited Number of Concurrent Web Users))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client)

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (Unlimited Number of Concurrent Web Users))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon UA01-1500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client)

Phần mềm SCADA Cimon UA01-1500/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (Unlimited Number of Concurrent Web Users))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon UA01-3000/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client)

Phần mềm SCADA Cimon UA01-3000/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (Unlimited Number of Concurrent Web Users))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm SCADA Cimon UA01-FULL/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client)

Phần mềm SCADA Cimon UA01-FULL/DS (Development+Runtime viewer+web/thin client (Unlimited Number of Concurrent Web Users))

Đọc tiếp
Vendor: Cimon

Phần mềm Cimon SCADA, SCADA Automation, SCADA Integration