Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Part 7. Phần mềm SCADA – Bảo mật

Lượt xem: 397

Part 7. Phần mềm SCADA – Bảo mật

Trong “Part 7” chúng ta cùng tìm hiểu về tính năng “bảo mật” trong phần mềm Cimon-SCADA

Sử dụng để ủy quyền cho những người dùng theo từng cấp độ (phân quyền sử dụng). Phạm vi của cấp độ bảo mật là từ 1 đến 100 và cấp 1 là cấp ủy quyền cao nhất.

Thiết lập bảo mật

Click ‘Tools’ chọn Security để thiết lập tùy chọn bảo mật.

CimonX perating level (Cấp độ điều hành CimonX): Chọn cấp độ điều hành CimonX. CimonX sẽ chạy theo cấp độ này khi không có ai đăng nhập vào hệ thống.

1, New User: Đăng kí người dùng mới

 • User ID: Viết ID người dùng. Có thể sử dụng tiếng anh, số và ký tự đặc biệt.
 • Level: Chọn một cấp độ bảo mật từ 1 đến 100. Cấp 1 là cấp cao nhất và cấp 100 là cấp thấp nhất. Ví dụ, nếu mức độ bảo mật của bạn là 10, bạn được phép điều hành từ 10 đến cấp độ 100. Mức độ bảo mật dùng cho các chức năng nút nhấn, chạm, nhập dữ liệu, phím tắt…
 • Name: Viết tên người dùng. Tiếng Anh, tiếng Hàn, số và các ký tự đặc biệt có sẵn.
 • Password: Viết mật khẩu cho người sử dụng ID

Hạn chế:

  • 1, Mật khẩu phải gồm chữ không dấu và số.
  • 2, Không sử dụng ký tự đặc biệt và khoảng trắng
  • 3, Có tối đa 8 kí tự
  • 4, Mật khẩu được hiển thị là “********”. Nếu người dùng không viết mật khẩu, nó sẽ bỏ qua mật khẩu của ID.

 • Log In Action: Viết một tệp lệnh sẽ được kích hoạt khi người dùng đăng nhập vào hệ thống. (RunScript(“script name”))
 • Log Out Action: Viết một tệp lệnh sẽ được kích hoạt khi người dùng đăng xuất khỏi hệ thống. (StopScript(“script name”))
 • User Menu: Chọn một trong các menu người dùng được sử dụng tại thời điểm đăng nhập.
 • User Limit Time: Giới hạn ngày sử dụng ID. Sau ngày hết hạn ID đó không thể đăng nhập.
 • User Group: Có 16 nhóm (A~P) mà người dùng có thể chọn. Để sử dụng User Group, click “Use User Group” và chọn một Group tại [Object Config].

Ví dụ, nếu đối tượng được thiết lập bằng chức năng cảm ứng với nhóm A và cấp độ bảo mật 50, người dùng không thuộc nhóm A hoặc dưới cấp độ bảo mật 50 không thể sử dụng chức năng cảm ứng với đối tượng.

2, Edit: Nhập vào đây để chỉnh sửa ID.

3, Delete: Sử dụng để xóa ID đã đăng ký khỏi danh sách

Bình luận