Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Part 23. Phần mềm SCADA – Lưu trữ cơ sở dữ liệu

Lượt xem: 498

Part 23. Phần mềm SCADA – Lưu trữ cơ sở dữ liệu

Trong “Part 23” chúng ta cùng tìm hiểu về “Lưu trữ cơ sở dữ liệu” trong phần mềm Cimon-SCADA

 • Được sử dụng để tìm kiếm dữ liệu đơn giản hoặc chèn dữ liệu trong Cimon-SCADA.
 • Dữ liệu sẽ hiển thị trên “Control List”
 • Dữ liệu có thể được in ra dưới dạng PDF hoặc Excel. Do đó người dùng không thể sửa đổi định dạng PDF
 • Hướng dẫn này được thực hiện theo giả định rằng người dùng có thể sử dụng các chức năng cơ bản của Cimon-SCADA

1. Trình soạn thảo mô hình DB

Mở CimonD và chọn “Tools” => “User LOG DB”

 • Database Name: Viết tên mô hình DB
 • Save Path: Chọn đường dẫn lưu tệp
 • Save Days: Chọn số ngày lưu dữ liệu
 • Add: Thêm mô hình DB mới
 • Registry: Nâng cấp thuộc tính của mô hình DB
 • Delete: Xóa mô hình DB đã chọn
 • Close: Đóng trình chỉnh sửa mô hình DB
 • Item Add: Thêm mục mới trong mô hình DB
 • Item Delete: Xóa mục trong mô hình DB
 • Item Edit: Chỉnh sửa mục đã chọn

  • Name: Viết tên mục
  • Data Type: Chọn dữ liệu của mục
  • Data Size: Nếu chọn “String” làm kiểu dữ liệu, có thể gán dữ liệu chuỗi với tối đa là 80 chữ cái trong trường hợp sử dụng tiếng anh
  • Tag: Chọn tag được chỉ định cho mục, giá trị tag cập nhật vào mục này

2. Thiết lập lịch

 • Tạo Tag

Tạo tag String để nhận ngày hoặc thời gian, tag này là tag string ảo.

 • Tạo lịch trên trang
  • Tạo trang và click “Draw” => “Library”
  • Chọn “Window Control” => “Calendar”

  • Kéo lịch vào trang

  • Viết tên tag String hoặc chọn tag string khi chọn “Finder”

 • Nếu chọn “Date” tại “Display Type”, ngày 20 tháng 2 năm 2013 sẽ được lưu tại tag là 20130220
 • Nếu chọn “Time” tại “Display Type”, 1:36:27 PM sẽ được lưu tại tag là 133627
 • Chạy phần mềm CimonX và click “View” => “Database”
 • Kiểm tra giá trị tag khi thay đổi giá trị trên lịch

Cơ sở dữ liệu này hiển thị giá trị ngày và thời gian khi lịch được thay đổi.

3. Thiết lập danh sách

 • Tạo danh sách trên trang

Click “Draw” => “Library” => “Window Control”

“List Control” hiển thị giá trị Log DB

Sử dụng Script, để sử dụng Log DB

 • Thiết lập màn hình

Click đúp vào “List Control” trên trang

  • Log DB Use: Để tạo tên và kích thước cột trên danh sách “List Control” tùy chọn thì không chọn “Log DB Use”.  Để tạo cột theo mô hình tự động thì chọn “Log DB Use”.
  • ADD: Dùng để thêm tên cột và kích thước cột trên danh sách
  • EDIT: Dùng để chỉnh sửa tên và kích thước cột được thêm vào
  • DEL: Được dùng để xóa tên và kích thước cột đã thêm
 • Lấy mô hình Log DB

Click dúp vào “List Control” trên trang

  • Log DB Use: Nếu đã làm mô hình Log DB tại bước đầu tiên và muốn sử dụng mấu Log thì chọn “Log DB Use”
  • Log DB Model: Chọn một trong các mấu Log DB đã làm.
  • Import Log Model: Sau khi chọn mô hình DB, click vào nó để chọn mẫu Log hiển thị trên “List Control”

Sau khi chọn mẫu Log, có thể chỉnh sửa tên và kích thước cột

 • Thiết lập mở rộng

  • Col Tag: Sử dụng để lưu vị trí cột khi click vào các mục trên “List Control”. Chọn tag Analog.
  • Row Tag: Sử dụng để lưu vị trí hàng khi click vào các mục trên “List Control”. Chọn tag Analog.
  • Pattern Path: Tạo biểu mẫu Excel trong thư mục, danh sách dữ liệu được lưu ở định dạng này và in ra định dạng Excel hoặc PDF
  • Password: Được dùng để tạo mật khẩu trên tệp Excel
  • Data Start Pos: Gán cột và hàng dữ liệu sẽ được lưu ở vị trí này
  • Sheet Num: Gán số trang mà dữ liệu sẽ được lưu. Số trang bắt đầu từ 0

4. Tóm tắt cho dự án mẫu

Có các dự án mẫu cơ bản và nâng cao

Nếu giá trị sản phẩm (tag string) bị thay đổi, giá trị TC, ALERT, và PRESS liên quan sẽ được lưu.

Trước hết, tạo các tag như hình ảnh dưới đây.

 • Tạo nhóm “PRODUCT” và 4 tag ảo như dưới.
  • CODE: tag chuỗi
  • TC: tag tương tự
  • ALERT: tag số
  • PRESS: tag tương tự
 • Tạo mẫu Log DB như bên dưới

 • Tạo trang như dưới đây

 • Tạo 2 lịch loại ngày và 2 lịch loại thời gian như trên

 • Tạo 4 tag chuỗi dưới dạng SDATE, STIME, EDATE và ETIME trong “PRODUCT”. Khớp các tag đó với ngày và giờ của Lịch.
 • Thiết lập “List Control” như bên dưới

Click “Log DB Use” và chọn mẫu Log DB. Sau khi click “Import Log Model”, thay đổi kích thước cột và click “EDIT”

Kết quả cuối cùng như hình dưới đây

+ Tag name : PRODUCT.SDATE, Display Type : Date

+ Tag name : PRODUCT.STIME, Display Type : Time

+ Tag name : PRODUCT.EDATE, Display Type : Date

+ Tag name : PRODUCT.ETIME, Display Type : Time

5. Sử dụng Script cho mẫu cơ bản

 • Chèn dữ liệu

Sử dụng DbInsert(“LogDB model name”) để thêm dữ liệu.

Tạo Script như bên dưới

Sub PrInsert()

Return_value = DbInsert(“PRODUCT”)

‘If Return_value is 0, it is success and others are fail.

End Sub

 • Click “Database” và chọn PRODUCT.CODE. Chọn “Run Tag Action for tag value

change” trong “General” và ghi Script dưới đây tại “Tag Action”

RunScript(“PrInsert”)

 • Trình tìm kiếm dữ liệu

Tạo Script như dưới đây

Tạo nút “FIND” và ghi script như hình bên dưới

Script là RunScript(“PrTimeFind”)

Chạy CimonX và thiết lập ngày giờ và click “FIND”

 • In dữ liệu
  • Tạo tệp Excel và lưu lại

  • Click đúp “List Control” trong CimonD

  • Ghi script như hình bên dưới

  • Để chạy tập lệnh, tạo một nút và ghi script là RunScript(“PrOutput”)

Sau khi click “FIND”, click tệp để in ra

Nếu kiểm tra đường dẫn mẫu, có thể tìm thấy tệp Excel hoặc tệp PDF đã gán.

 • Danh sách sự kiện điều khiển
  • Tạo hai tag tương tự (COL và ROW) trong nhóm “PRODUCT”
  • Click đúp vào “List Control” trong CimonD và chọn tag Col và tag Row như bên dưới

  • Tạo tag chuổi (SEL_STR) trong nhóm “PRODUCT”

Tạo script như sau

Khi hàng và cột được thay đổi, lệnh RunScript(“PrListChange”) sẽ được chạy tự động.

Nếu click vào các hàng và các cột khác nhau sau khi chạy CimonX, giá trị tag của PRODUCT.SEL_STR sẽ thay đổi.

 

 

 

Bình luận