Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Part 17. Phần mềm SCADA – Phím nóng

Lượt xem: 490

Part 17. Phần mềm SCADA – Phím nóng

Trong “Part 17” chúng ta cùng tìm hiểu về tính năng “phím nóng” (phím tắt) trong phần mềm Cimon-SCADA

Gán một phím hay nhiều phím của bàn phím máy tính (phím tắt) để thực hiện chạy lệnh hoặc chương trình nào đó đã được xác định từ trước mà không cần bất kỳ công cụ nhập dữ liệu nào khác khi CmonX hoạt động.

Phím nóng phục vụ mục đích xử lý nhanh các thông tin đầu vào được sử dụng một cách thường xuyên mà không hiển thị thông tin về một đầu vào cụ thể để đảm bảo tính bảo mật, cũng như tránh xuất hiện những thứ không cần thiết trên màn hình giám sát.

Phím nóng là danh sách các phím tắt đã được xác định và đăng kí trong hệ thống thiết lập, có thể áp dụng trong khi cửa sổ giám sát / điều khiển đang hoạt động. Nó có thể được sử dụng để chạy cửa sổ giám sát / điều khiển, đưa thông tin đầu vào, chỉnh sửa hay chạy một tệp nào đó.v.v.

Phần mở rộng của tệp chứa thông tin thiết lập phím nóng là “*.hkd”. Nó sẽ được tạo tự động với tên tệp là “ Tên dự án .hkd” khi chúng ta tạo một dự án mới.

1. Cấu hình cửa sổ phím nóng

Cửa sổ dưới đây là cửa sổ quản lý các phím nóng.

Các biểu tượng thuộc thanh công cụ quản lý phím nóng

1.1.  Thêm mô đun phím nóng

Để sử dụng phím nóng một cách dễ dàng, chúng ta sẽ nhóm những phím nóng dưới dạng mô đun. Nếu chọn, hộp thoại cấu hình phím nóng sẽ xuất hiện.

Module Name: nhập tên mô đun cần tạo

Giới hạn:

1, Những kí tự đã nhập có sẵn trong tiếng anh, tiếng hàn, các chữ số và kí tự cụ thể.

2, Không giới hạn về số lượng kí tự được nhập vào.

1.2. Chỉnh sửa mô đun phím nóng

Đây là trình chỉnh sửa tên mô đun, nếu lựa chọn chức năng này thì hộp thoại sau sẽ xuất hiện. có thể thay đổi tên mô đun bằng một tên khác.

1.3. Thêm phím nóng

Dùng để thiết lập phím nóng được thêm vào thuộc một mô đun tương ứng

 • Hot-Key: Các phím được xác định là phím nóng trên bàn phím bao gồm: Back Space, TAB, Enter, Caps Lock, Escape, Space, Page Up, Page Down, End, Home, Left, Up, Right, Down, Print Screen, Insert, Del, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, *, +, -, ., /, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, Num Lock, Scroll Lock
 • Control: Được sử dụng để kết hợp phím “Ctrl” và phím nóng (Ctrl+phím nóng)
 • Shift: Được sử dụng để kết hợp phím “Shift” và phím nóng (Shift +phím nóng)
 • Beep Sound: Gán âm thanh “Beep” khi một phím nóng được thực hiện.
 • Action: Thực hiện hành động
 • Security: Tạo mức độ bảo mật từ 1 đến 100

Danh sách các hành động của “Action”

 • Open Page: Dùng phím nóng để mở một trang

  • Page Name: Chọn tên trang muốn mở
 • Close Page: Dùng phím nóng để đóng một trang

Page Nam: Chọn tên trang muốn đóng. Nếu chọn “*”, tất cả các trang sẽ đóng (ngoại trừ các trang mặc định).

 • Replace Page: Dùng phím nóng để thay thế một trang

  • Old Page: Chọn tên trang muốn đóng. Nếu chọn “*”, tất cả các trang sẽ đóng (ngoại trừ các trang mặc định) và trang mới sẽ được hiện thị.
  • New Page: Chọn tên trang muốn mở.
 • Write Tag Value: Dùng phím nóng để ghi một giá trị tag

  • Tag Name: Chọn tên tag
  • Write Value: Ghi giá trị tag. Trường hợp tag số thì là 0 hoặc 1, trường hợp tag tương tự được nhập ở dạng số nguyên, thập phân, dấu phẩy động.
 • Write Digital Value: Dùng phím nóng để ghi giá trị số

  • Tag Name: Chọn tên tag
  • Set: Gán giá trị 1 cho tag
  • Reset: Gán giá trị 0 cho tag
  • Toggle: So sánh giá trị tag hiện tại, nếu 0 thì sẽ gán 1 và nếu 1 thì gán 0 (nút nhấn không tự phục hồi)
 • Command Expression: Dùng phím nóng để sử dụng chạy lệnh

  • Command-Down: Nhập biểu thức lệnh cần chạy khi ấn phím.
  • Command-Up: Nhập biểu thức lệnh cần chạy khi nhả phím.
 • Set Up Hot Key: Sử dụng để thiết lập hoặc dừng một phím nóng toàn phần mềm

  • Stop Global Hot Key: Nếu chọn mục này, hành động của một phím nóng sẽ bị dừng lại
  • Global Hot Key Module: Sử dụng để gán một mô đun phím nóng cụ thể cho một mô đun phím nóng toàn phần mềm. Được chỉ định để mô đun phím nóng có thể áp dụng cho tất cả các cửa sổ của CimonX.

1.4. Chỉnh sửa phím nóng

Được sử dụng để chỉnh sửa một phím nóng được thêm vào. Nếu bấm đúp vào một bản ghi đã đăng ký trên cửa sổ bên phải của một trình quản lý phím nóng hoặc chọn một phím nóng được xác định trong một mô đun tương ứng và chọn “Edit Hot Key” thì hộp thoại cấu hình phím nóng sẽ xuất hiện và có thể chỉnh sửa từng mục đã thiết lập. Nếu muốn lưu chỉnh sửa thì chọn “OK”, nếu muốn hủy bỏ thì chọn “Cancel”.

 • Find: Được sử dụng để tìm chuỗi trong một phím nóng. Mục này được mở khi trình chỉnh sửa phím nóng “Hot-Key” được mở. Hộp thoại “Find” hiển thị như sau:

  • Find What: Nhập chuỗi cần tìm
  • Find In: Chọn tìm trong một hay tất cả các phím nóng đã được thiết lập
  • Next: Được dùng để tìm một chuỗi tương tự tại một vị trí tiếp đó.
  • Close: Đóng hộp thoại “Find”
 • Replace

Được sử dụng để thay thế chuỗi tìm thấy bằng chuỗi khác. Được mở trong mục “Edit” khi trình chỉnh sửa “Hot-Key” mở. Một chuỗi có thể được tìm thấy và thay thế trong một vị trí và phạm vi đã chọn. Nhập chuỗi cần tìm vào “ Find What” và nhập chuỗi thay thế vào “Replace With”. Nhấn nút “Replace” để thực hiện thay thế chuỗi đã nhập, nhấn nút “Replace All” để thay thế chuỗi đã nhập cho tất cả các tag.

  • Find What: Nhập chuỗi cần tìm
  • Replace With: Nhập chuỗi thay thế
  • Find In: Chọn tìm ở một hoặc tất cả các phím nóng.
  • Next: Sử dụng để tìm một chuỗi tương tự tại một vị trí kế đó.
  • Replace: Sử dụng để thay thế chuỗi tìm thấy bằng chuỗi đã nhập
  • Replace All: Sử dụng để thay thế tất cả các chuỗi tìm thấy bằng chuỗi đã nhập.

2. Tạo phím nóng

Chạy thử trình thay thế trang “MAINMENU” nằm trong thư mục Demo của CIMON bằng cách sử dụng phím nóng F2, F3.

 • Nếu chọn “Hot Key” trên thanh công cụ, hộp thoại sau sẽ xuất hiện.

 • Nếu click “Add Hot Key Module”, một hộp thoại “Hot Key Module” sẽ xuất hiện

 • Nhập tên mô đun là “Hot Key Module 1”
 • Click “OK”
 • Click biểu tượng “Add Hot Key” trên thanh công cụ “Hot Key Editor”. Hộp thoại “Hot Key Configuration” sẽ xuất hiện.

 • Gán thông tin dữ liệu như sau để tiến hành thay thế bằng trang “OVERVIEW1” nếu chọn phím F2.
  • Hot Key: F2
  • Action: Replace Page
  • Beep Sound: chọn
  • Previous Page: MAINMENU
  • New Page: OVERVIEW1
  • Nếu chọn nút “OK” thì phím nóng sẽ được thêm vào.
 • Chỉ định thay thế trang bằng trang “ODBC” nếu ấn F3 làm tương tự như sau:
  • Hot Key: F3
  • Action: Replace Page
  • Beep Sound: chọn
  • Previous Page: MAINMENU
  • New Page: ODBC
  • Nhận nút “OK”
 • Nhấp vào biểu tượng “Open” trên thanh công cụ để mở trang “MAINMENU” trong thư mục Demo
 • Nhấp vào “Tools” và chọn “Page Setup”
 • Nếu chọn tab “Control”, cửa sổ sau sẽ xuất hiện

  • Chọn “Hot Key Module 1” trong “Hotkey Model”
  • Click “OK” để lưu tất cả
 • Di chuyển đến trang “MAINMENU” sau khi CIMON chạy
 • Đảm bảo trang được thay thất bằng “OVERVIEW1” khi ấn F2
 • Đảm bảo trang “MAINMENU” được thay thế bằng trang “ODBC” khi ấn F3
 • Click “EXIT” để thoát CIMON
Bình luận