Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826

Truyền thông nối tiếp và Ethernet giữa Xpanel ( XT 04 và XT 07) với PLC-S

Lượt xem: 605

Truyền thông nối tiếp

I. Dùng cổng RS232

1.CICON

Vào Tool –> PLC Parameter

Các tham số Comm của PLC phải giống với tham số của Xpanel.

2. XpanelDesigner
Chọn Tools → I/O Devices và bấm New Device

Viết tên I/O Device và chọn Serial Device, sau đó bấm OK.

Từ menu Device Type kéo xuống chọn CIMON-PLC HMI.
Hãy chắc chắn rằng tất cả các chi tiết thông số đều giống nhau với tham số PLC – RS232.

Nhấn Station.
Nhập tên của Station.
Từ menu Station Type, chọn PLCS Series và bấm OK.

Click Save.

Bạn có thể thấy CIMON Station được khởi tạo.

3. Wiring

Kết nối PLCS với Xpanel như hướng dẫn đấu dây bên dưới.

II. Dùng cổng RS 485

1.CICON

Chọn  Tool → PLC Parameter.

Các tham số Comm của PLC phải giống với tham số của Xpanel.

2. XpanelDesigner
Chọn Tools → I/O Devices và bấm New Device

Viết tên I/O Device và chọn Serial Device, sau đó bấm OK.

Từ menu Device Type kéo xuống chọn CIMON-PLC HMI.
Hãy chắc chắn rằng tất cả các chi tiết thông số đều giống nhau với tham số PLC – RS485.

Nhấn Station.
Nhập tên của Station.
Từ menu Station Type, chọn PLCS Series và bấm OK.

Click Save.

Truyền thông Ethernet

1. CICON

a) Tạo dự án và tạo kết nối CICON với PLCS.
b) Bấm vào Parameter → PLC Parameter.

c) PLC Parameter → Ethernet → Gán IP của bạn, Subnet Mask và địa chỉ Gateway.
Ví dụ:

  • Địa chỉ IP: 172.30.10.100
  • Địa chỉ Subnet Mask : 255.255.0.0
  • Địa chỉ Gateway IP: 172.30.10.1

d) Bấm Online → chọn Link+Download+Monitor.

2. XpanelDesigner
a) Thực thi XpanelDesigner và tạo một dự án theo kích thước của thiết bị Xpanel.
b) Bấm vào Tools → I / O Devices và chọn New Device.

c) Viết tên I/O Device và chọn Device Ethernet và sau đó nhấn OK.

Từ menu Device Type kéo xuống chọn CIMON-PLC.
Lưu các thiết lập mặc định trong cửa sổ cấu hình truyền thông Ethernet.

e) Click Station → Click Add Station.

f) Điền các  thông tin sau:
Station Name: PLCS
Station Type: CM3-plcS
IP Address: Nhập Địa chỉ IP PLCS được cấu hình trong CICON.
Socket Port No: 10262 (UDP) hoặc 10260 (TCP).

g) Click OK → Click Save.

Bình luận