Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Thiết kế, sử dụng đồ họa trong Xpanel Designer ( Bài 2)

Lượt xem: 221

1. Key input window

Cửa sổ nhập khóa được sử dụng để lấy giá trị số hoặc chuỗi bằng cách sử dụng bàn phím.Toán tử có thể xác định số chữ số hiển thị.Ngoài ra, đối tượng có thể được kích hoạt khi đáp ứng điều kiện đầu vào.Người dùng có thể tạo cửa sổ nhập dữ liệu tự xác định bằng cách định vị đối tượng trong trang bàn phím.

1.1 Setting

Để hiển thị hộp thoại Key input window, nhấp vào Draw –> Key Input hoặc nhấp  vào nền của trang.

 • Input Tag /Address

Gán địa chỉ hoặc thẻ tên để có được giá trị từ đối tượng Key input window.

 • Address:

Đối tượng sẽ được nhập bằng cách sử dụng địa chỉ thực của nó với dữ liệu BIT hoặc WORD. Bạn có thể nhập địa chỉ thiết bị trong hộp thoại Input  Device Address.

 • Tag:

Nhập tên thẻ để nhập giá trị qua đối tượng.Bạn có thể chỉ định một thẻ tương tự, thẻ kỹ thuật số và thẻ chuỗi.

 • Executive Command by End – Code

Thực thi lệnh trong trường văn bản khi mã kết thúc có đầu vào.Bạn có thể duyệt địa chỉ hoặc tên thẻ.

 • Priority:

Bạn có thể chỉ định mức độ ưu tiên của biểu thức lệnh được sử dụng cho đầu vào khóa.Ưu tiên có thể được chỉ định từ 0 (mức ưu tiên thấp nhất) đến 10 (mức ưu tiên cao nhất).

 • Color Setting

Bạn có thể chỉ định màu nền và màu đường.Bạn có thể chọn màu từ 90 màu.

 • Size / Position Setting

Bạn có thể chỉ định vị trí và kích thước của đối tượng.

 • Digit Number

Hiển thị giá trị với số chữ số được chỉ định.Bạn có thể gán các số từ 0 đến 255.‘0’ chỉ ra không có giới hạn cho số chữ số.

 • Decimal Point

Hiển thị giá trị với số thập phân được chỉ định.

 • End- Code

Nhập mã thập lục phân để kết thúc khóa nhập. ‘0D’ có nghĩa là ‘Enter’ và được quy định theo mặc định. Mã kết thúc theo mã khóa ảo.

 • Display Encryption

Dữ liệu được hiển thị dưới dạng ‘****.

 • Use 1000 Separator (,)

Sử dụng dấu phẩy để đánh dấu mỗi ba chữ số trong một giá trị thẻ.

 • Show Keyboard on Dbl Click

Hiển thị bàn phím ảo khi nhấp đúp vào đối tượng.Tùy chọn này có thể được sử dụng khi thiếu thiết bị bàn phím.

 • Clear Window by Overflow

Nếu đầu vào dữ liệu vượt quá độ dài chữ số tối đa, đầu vào trước đó sẽ bị xóa và giá trị mới được nhập.

 • Auto Update on Data

Cập nhật liên tục cho giá trị hiện tại của thẻ.Remove Outer

 • Border

Chọn có hay không hiển thị đường viền của đối tượng cửa sổ nhập khóa.

 • Using Max / Min Value

Gán các giá trị tối đa và tối thiểu cho thẻ analog.

 • ‘End – Code’ Process

Chỉ định hành động khi mã cuối đã được nhập.

 • Remove Pointer

Con trỏ có thể biến mất khỏi cửa sổ nhập liệu chính. Để nhập lại giá trị, bạn phải bấm vào đối tượng.

 • Delete Content

Khi giá trị được nhập, nội dung trước đó sẽ bị xóa.

 • Move to Next Input

Khi sử dụng nhiều đối tượng nhập khóa, tùy chọn này cho phép bạn di chuyển  đến đối tượng cửa sổ nhập khóa tiếp theo theo thứ tự nhập. Nếu cùng một thứ tự đầu vào đã được chỉ định, muc tiêu sẽ di chuyển vào đối tượng cũ nhất.

 • Enable Condition

Gán điều kiện đầu vào của đối tượng cửa sổ nhập khóa.

 • Order of Enter

Đặt thứ tự đầu vào cho mỗi cửa sổ nhập khóa.Bạn có thể chỉ định thứ tự từ 1 đến 100.

 • Use Enable Condition

Nhập tên thẻ hoặc hoạt động để kích hoạt đầu vào chính.Nếu điều kiện không được thỏa mãn, bạn không thể nhập dữ liệu vào đối tượng.

 • Move Focus to When the Condition is Satisfied

Trọng tâm sẽ di chuyển đến đối tượng khi điều kiện được thỏa mãn.

1.2 Tính năng liên quan

Bạn có thể thiết kế màn hình nhập dữ liệu bằng cách sử dụng trang bàn phím. Để định cấu hình cài đặt trang bàn phím, chọn ‘Open Keypad Page’ trong tính năng ‘Touch’ trong cấu hình đối tượng.

2. Switch/Lamp

Xpanel Desinger cung cấp các công tắc và đèn có hình dạng khác nhau.Trạng thái Bật / Tắt có thể được mô tả bởi một đối tượng.Bạn cũng có thể quyết định hoạt động của đối tượng công tắc / đèn trong một điều kiện nhất định.

2.1 Settings

Để mở hộp thoại Switch/Lamp, bấm Draw –> Switch/ Lamp  và nhấp vào nền của trang.

 1. Shape Configuration

Ở phía bên trái của cửa sổ cấu hình, bạn có thể thiết lập sự xuất hiện và vị trí của các đối tượng công tắc / đèn.Bạn có thể chọn hình dạng của đối tượng công tắc / đèn và cấu hình kích thước và vị trí của nó.

 • Shape Select

Bạn có thể quyết định hình dạng của đối tượng Công tắc / Đèn.

 • No Shape

Ẩn hình dạng của đối tượng.Nó được đánh dấu bằng đường chấm trong trình soạn thảo nhưng các dòng không được hiển thị trong thời gian chạy dự án.

 • Position Setting

Quyết định vị trí của đối tượng.Bạn có thể gán các giá trị từ 0 đến 32767.Vị trí X / Y cho biết tọa độ của trang đồ họa.Khi bạn tự thiết lập vị trí, hãy thận trọng rằng đối tượng không vượt quá trang.

 • Size Setting

Quyết định kích thước của đối tượng.Bạn có thể gán các giá trị từ 0 đến 32767.Kích thước dựa trên kích thước mặc định của hình dạng bạn đã chọn.Khi bạn tự thiết lập kích thước, hãy thận trọng rằng đối tượng không vượt quá trang.

Shape Select

Khi tính năng đèn bị tắt, chỉ hình dạng công tắc sẽ được chọn.Khi tính năng đèn được bật, bạn có thể chọn hình ảnh để chỉ ra từng trạng thái.

 • Part Palette

Hình ảnh được cung cấp bởi Xpanel Designer được liệt kê ở đây.Bạn có thể chọn các danh mục từ tổ hợp.

 • Pattern

Hiển thị từng mô hình hoạt động của công tắc / đèn.Bạn có thể áp dụng hình dạng bằng cách nhấp đúp vào mục.

 • New Palette

Bạn có thể tạo một hình ảnh chuyển đổi / đèn mới.Nhập tên tệp (*. Ipx) và nhấn nút Save để tạo tệp.

 • Register

Đăng ký từng mô hình hoạt động của công tắc / đèn.Bạn có thể sử dụng định dạng tệp bmp, jpg và png, từ trạng thái 0 đến trạng thái 16.

 • Delete

Xóa hình ảnh công tắc / đèn đã chọn khỏi danh sách. Lưu ý rằng bạn không thể xóa các hình ảnh mặc định do Xpanel Designer cung cấp.

b. Switch Feature

Chức năng Switch có các hoạt động như chuyển bit, chuyển từ, chuyển trang và chuyển đổi với các chức năng đặc biệt. Bạn có thể kiểm tra thứ tự hoạt động từ danh sách.

Mục
Switch FunctionQuyết định sử dụng đối tượng làm chức năng chuyển đổi. Khi tùy chọn được bỏ chọn, đối tượng chỉ có thể được sử dụng làm chức năng đèn
Display Touch

Highlight

Nếu tùy chọn được chọn, đối tượng sẽ được hiển thị với màu đảo ngược của nó khi chạm vào
Touch  DownThêm thao tác bạn muốn thực hiện khi nhấn nút
Touch  UpThêm thao tác bạn muốn thực hiện khi nhả nút
Bit SwitchĐịnh nghĩa một hoạt động thẻ kỹ thuật số
Word SwitchĐịnh nghĩa một hoạt động thẻ analog
PageChỉ định trang để mở bằng cách sử dụng đối tượng
Special FunctionGán lệnh, nhập khóa hoặc viết hàm giá trị tạm thời cho đối tượng
EditChỉnh sửa hoạt động đã chọn của công tắc
DeleteXóa thao tác đã chọn khỏi công tắc

Bit Switch

 • Address: Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị đã đăng ký trong I/ O Device. Bạn có thể quyết định đơn vị của dữ liệu: BIT hoặc WORD.
 • Tag Name: Nhập tên thẻ để thay đổi giá trị khi nhấn công tắc.
 • Function: Xác định hành động khi nhấn công tắc.
 • Set: Thiết lập giá trị thẻ kỹ thuật số là ON (1).
 • Reset: Thiết lập giá trị thẻ kỹ thuật số là OFF (0).
 • Toggle: Đảo ngược trạng thái của thẻ kỹ thuật số khi được nhấn.(TẮT (0) → BẬT (1) hoặc BẬT (1) → TẮT (0)).

Word Switch

Menu
Action

 

Xác định một hoạt động thẻ tương tự
Write Analog ValueViết giá trị được gán cho thẻ tương ứng.
Tag Operation

 

Giá trị thẻ sẽ được tính toán dựa trên giá trị được đặt và toán tử.
Address

 

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị đã đăng ký trong I/ O Device. Bạn có thể quyết định đơn vị của dữ liệu: BIT hoặc WORD.

 

Tag Name

 

Nhập tên thẻ để thay đổi giá trị khi nhấn công tắc.
V alue

 

Gán một giá trị thẻ để ghi khi nhấn công tắc.
HexaViết giá trị dưới dạng thập lục phân cho đầu vào
Using Tag

 

Khi bạn chọn tùy chọn, trường nhập được thay đổi thành thẻ đăng ký. Bạn có thể thêm một thẻ kỹ thuật số hoặc một thẻ tương tự.

Khi đối tượng công tắc / đèn hoạt động, giá trị thẻ được gán cho Tag Name trở thành giá trị được gán cho Use Tag.

OperatorMục này xuất hiện khi bạn đã chọn Tag Operation. Các toán tử bạn có thể sử dụng là [+, -, AND, OR, XOR].

Page Switch

Menu
Page TypeChỉ định trang sẽ mở khi nhấn công tắc
General PageNhập tên trang muốn mở
Keypad PageNhập trên trang keypad muốn mở
Open Keypad

Page

Chỉ định trang bàn phím để mở khi nhấn công tắc
AddressĐiều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị đã đăng ký trong I/ O Device. Bạn có thể quyết định đơn vị của dữ liệu: BIT hoặc WORD.

 

Tag NameNhập tên thẻ để nhận giá trị khi nhấn công tắc.
Horizontal /

Vertical

Gán vị trí nơi trang bàn phím sẽ được mở ra ở ‘V Scale’ và ‘H Scale’. Bạn nên nhập giá trị nhỏ hơn độ phân giải Xpanel.
Max / MinBạn có thể chọn ‘Use Max / Min’ tùy chọn để chỉ định phạm vi của giá trị. Nếu tùy chọn được bỏ chọn, giá trị tối thiểu và tối đa giống như của tùy chọn thẻ.

Special Function

Menu
CommandBạn có thể viết một biểu thức lệnh để thực thi.
Key InputHoạt động như một phím của bàn phím. Hỗ trợ tổng cộng 83 phím, chẳng hạn như các phím mũi tên, HOME, END, PAGE UP/DOWN, INSERT, DELETE, LOCK Keys,  Alphabets, Numbers, ENTER, SPACE,  ESC, PRINT SCREEN, PAUSE, F1~F12, TAB, “/”,  “*”, “ -“,“+”, “.”, CLEAR
Write

Momentary

Viết một giá trị tức thời khi bạn chạm hoặc nhả đối tượng
Down –  Written

Value

Nhập một giá trị khi bạn chạm vào đối tượng.

 

Up –   Written

Value

nhập một giá trị khi bạn nhả đối tượng.

c. Switch Common

Menu
Touch Condition

Setting

Hoạt động logic có thể được sử dụng để kiểm soát các tính năng cảm ứng. Khi kết quả của một phép toán logic là True, tính năng cảm ứng hoạt động; nếu không thì không.
Action Delay SettingĐặt tùy chọn độ trễ thực thi trong một giây. Tùy chọn này sẽ chỉ được thực hiện khi nhấn và giữ nút cho giá trị được gán. Giá trị bạn có thể chỉ định là từ 1 đến 30 giây.
On DelayKhi chạm vào đối tượng trong khoảng thời gian đã đặt, hành động được chỉ định được đặt trong ‘Touch down’ sẽ chạy. Nếu không được chạm trước khi đạt đến số lượng thời gian, đối tượng sẽ không hoạt động. ‘On Delay’, có thể sử dụng được cho hành động ‘Touch down’. Touch up hành động không liên quan đến On delay
Off DelayHành động được chỉ định sẽ hoạt động khi nhả đối tượng sau 1 khoảng thời gian (Thời gian trễ). ‘Off Delay’ là có thể sử dụng cho hành động ‘Touch down’ hoặc ‘Touch up’.
Double TouchHành động được chỉ định sẽ hoạt động khi chạm vào đối tượng và retouch trong khoảng thời gian. Double Touch có thể sử dụng cho hành động ‘Touch down’ hoặc ‘Touch up’
Security SettingĐặt mức bảo mật trên đối tượng. (1 – 10)

d. Lamp Feature

Menu
Enable LampQuyết định sự hỗ trợ của tính năng đèn và loại đèn.
Digital

Tag

Hoạt động bằng cách kết hợp các thẻ kỹ thuật số. Trạng thái đèn được thay đổi theo giá trị dữ liệu hoặc kết hợp bit
Analog

Tag

Thay đổi trạng thái đèn theo giá trị thẻ hoặc kết hợp bit.
Number of

States

Chỉ định số lượng trạng thái để hiển thị đối tượng đèn
Condition of

State

Thay đổi trạng thái đèn bằng hai phương pháp.

Changing states with bit lamp

 • With Data Condition Conversion

Mỗi thẻ kỹ thuật số bao gồm mỗi chữ số của số nhị phân. Trạng thái của dữ liệu được xác định theo sự kết hợp của mỗi chữ số.

E.g.)   If DIGITAL1   = 0,  DIGITAL2  = 1,  DIGITAL3  = 1  and DIGITAL4 = 0, chỉ ra 0110 ở dạng nhị phân. Vì nó bằng số thập phân 6, nên Trạng thái 6 được hiển thị.Bạn có thể sử dụng tối đa 16 trạng thái với tùy chọn này.

 • At Each Bit Conversion

Mỗi thẻ kỹ thuật số đại diện cho một trạng thái duy nhất.Nếu giá trị tất cả các thẻ kỹ thuật số là ‘0’, ‘trạng thái 0’ sẽ được hiển thị. Nếu DIGITAL4 = 1, trạng thái 4 sẽ được hiển thị. Khi nhiều thẻ được đặt là 1, thì mức độ ưu tiên sẽ chuyển sang trạng thái có số thấp hơn.

Ví dụ: Nếu DIGITAL 1 = 1, DIGITAL3 = 1, Trạng thái 1 sẽ được hiển thị.

Bạn có thể sử dụng tối đa 5 trạng thái với tùy chọn này.

Changing states with word lamp

 • With Data Condition Conversion

Hiển thị trạng thái với một thẻ tương tự duy nhất.Tối đa 256 trạng thái có thể được hiển thị.

 • At Each Bit Conversion

Vì là 1 word, nên có thể hiển thị các trạng thái với 16 bit.Nó chỉ ra rằng một word có thể hiển thị 17 trạng thái. Mỗi lần chỉ được bật một bit. Nếu bất kỳ bit nào khác được BẬT đồng thời, mức độ ưu tiên sẽ chuyển sang bit ít quan trọng hơn.

Ví dụ:) Nếu giá trị của thẻ tương tự là 3 (0000 0000 0000 0011), Trạng thái 1 và 2 được cho là BẬT.Tuy nhiên, vì Trạng thái 1 có mức độ ưu tiên cao hơn, Trạng thái 1 được BẬT.

e. Label

Menu
State

Select

Chọn trạng thái của thẻ (TẮT hoặc BẬT) khi nhãn được hiển thị. Nếu bạn đã định cấu hình nhiều trạng thái trên tab [Lamp Feature], bạn có thể chọn trạng thái trong phạm vi như được hiển thị bên dưới.
Bit LampWith Data Condition ConversionTối đa 16 trạng thái (0- 15)
At Each Bit ConversionTối đa 5 trạng thái (0- 4)
Word

Lamp

With Data Condition ConversionTối đa 256 trạng thái (0- 255)
At Each Bit ConversionTối đa 17 trạng thái (0- 16)
Input TypeDirect

Input

Toán tử nhập thủ công văn bản sẽ được hiển thị trên đối tượng. Bạn có thể nhập tối đa 30.000 ký tự.
String

Table

Lấy chuỗi bạn đã nhập trong bảng chuỗi. Bạn có thể thiết lập nhóm và chuỗi số
Font SetĐịnh cấu hình các thuộc tính văn bản được nhập thủ công, chẳng hạn như loại phông chữ, kích thước phông chữ, căn chỉnh và nghiêng.
Apply Label to

All State

Cài đặt nhãn hiện tại sẽ được áp dụng cho tất cả các trạng thái.
Apply Font to

All state

Cài đặt phông chữ hiện tại sẽ được áp dụng cho tất cả các trạng thái

 

Bình luận