Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Bộ lập trình nhúng WinPAC(Windows CE 5.0/7.0 Based PAC)

Bộ lập trình nhúng WinPAC(Windows CE 5.0/7.0 Based PAC) ICP DAS

Showing 1–16 of 33 results

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-2241M-CE7

WP-2241M-CE7 CR Standard WP-2000-CE7(RoHS) with WinCE 7.0

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU Cortex-A9 + OS CE 7.0 + 2 cổng Ethernet + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-2641M-CE7

WP-2641M-CE7 CR Standard WP-2000-CE7(RoHS) with WinCE 7.0

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU PXA270 OS CE 5.0 + 1 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8141

WP-8141-EN Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (English verison of OS)

WP-8141-TC Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)

WP-8141-SC Standard WinPAC-8000 with 1 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU PXA270 OS CE 5.0 + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8441

WP-8441-EN Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (English verison of OS)
WP-8441-TC Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)
WP-8441-SC Standard WinPAC-8000 with 4 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng CPU PXA270 OS CE 5.0 +8 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8841

WP-8841-EN Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (English verison of OS)
WP-8841-TC Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Traditional Chinese verison of OS)
WP-8841-SC Standard WinPAC-8000 with 8 I/O slots (Simplified Chinese verison of OS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-5238-CE7

WP-5238-CE7 CR Win-GRAF based WP-5000 PAC with WinCE 7.0 and one LAN port (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 4 cổng RS-232/485 ICP DAS WP-5239-CE7

WP-5239-CE7 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)
WP-5239-CE7-1500 CR InduSoft based WinPAC-5000 with WinCE 7.0 (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 1 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8129-CE7

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8429-CE7

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng InduSoft CPU Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 2 cổng USB + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8829-CE7

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 1 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 4 I/O Slots (RoHS)

InduSoft Based WinPAC-8000-CE7 with 8 I/O Slots (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF CPU PXA270 + OS CE 5.0 + 1 cổng USB + 1 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8147

WP-8147-EN CR 1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Multilanguage) (RoHS)
WP-8147-TC CR 1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Traditional Chinese) (RoHS)
WP-8147-SC CR 1 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Simplified Chinese) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF CPU PXA270 + OS CE 5.0 + 1 cổng USB + 4 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8447

WP-8447-EN CR 4 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Multilanguage) (RoHS)
WP-8447-TC CR 4 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Traditional Chinese) (RoHS)
WP-8447-SC CR 4 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Simplified Chinese) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng ISaGRAF CPU PXA270 + OS CE 5.0 + 1 cổng USB + 8 cổng I/O Expansion ICP DAS WP-8847

WP-8847-EN CR 8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Multilanguage) (RoHS)
WP-8847-TC CR 8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Traditional Chinese) (RoHS)
WP-8847-SC CR 8 slots Ethernet WinCE 5.0 Based ISaGRAF WinPAC-8000 (OS:Simplified Chinese) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 1 cổng LAN (Metal Case) ICP DAS WP-5231M-CE7

WP-5231M-CE7 CR PAC with WinCE 7.0 and one LAN port (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 1 cổng LAN (Plastic Case) ICP DAS WP-5231-CE7

WP-5231-CE7 CR PAC with WinCE 7.0 and one LAN port (Plastic Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Bộ điều khiển lập trình nhúng PAC Cortex-A8 + OS CE 7.0 + 1 cổng LAN + GPS + module 4G (Metal Case) ICP DAS WP-5231PM-4GE-CE7

WP-5231PM-4GE-CE7 CR PAC with WinCE 7.0、one LAN port、GPS and 4G module (Frequency Band for Europe) (Metal Case) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2 3

Bộ lập trình nhúng WinPAC(Windows CE 5.0/7.0 Based PAC) ICP DAS