Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Thiết kế, sử dụng đồ họa trong Xpanel Designer ( Bài 1)

Lượt xem: 205
 1. Cấu hình đối tượng 

Bạn có thể định cấu hình đối tượng với các tính năng điều khiển cơ bản như [Visible], [Blink], [Touch]. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh dự án của mình với các đối tượng và tính năng khác nhau.

Name  Chỉ định một tên cho đối tượng, không được phép để trống.

Type: Cho biết loại đối tượng.

Config: Chọn kiểu hoặc các tính năng điều khiển cho đối tượng

1.1 Style

Position/Size

 • Position

Giá trị được gán cho vị trí biểu thị tọa độ đỉnh phía trên bên trái của đối.Giá trị mặc định là tọa độ của đối tượng hiện được chọn.Khi bạn thay đổi giá trị và lưu nó, đối tượng sẽ thay đổi vị trí tương ứng.

 • Size

Kích thước được đo từ phía trên bên trái của đối tượng. Giá trị tuyệt đối được gán theo đơn vị pixel. Giá trị mặc định là chiều rộng và chiều cao của đối tượng hiện được chọn.Khi bạn thay đổi giá trị và lưu nó, kích thước đối tượng thay đổi.Bạn có thể gán giá trị từ 1 đến 32767.Đối với hình chữ nhật, hình đa giác và đa giác, tối thiểu là 2 pixel.

Line/Fill

 • Transparent Draw

Các đối tượng được chọn sẽ trở thành một “No Fill”, hoặc một đối tượng duy nhất line.Bạn có thể kiểm tra các thay đổi được thực hiện trên đối tượng ở chế độ xem trước.Đối tượng trong suốt được chọn bằng cách nhấp vào dòng của nó.Khi độ trong suốt được áp dụng cho đối tượng văn bản, màu nền sẽ biến mất.

 • IMG Correction

Được bật khi Transparent Draw được chọn.Bạn có thể sử dụng tính năng này khi hình ảnh bitmap được sử dụng và Transparent Draw được chọn.

1.2 Các tính năng điều khiển

1)   Visible

Hiển thị hoặc ẩn đối tượng theo giá trị thẻ. Tính năng này không hỗ trợ các đối tượng sau: Trend, Data Logging, Key Input Window, Alarm Summary, Page Link.

 • Condition

ON: Đối tượng xuất hiện khi giá trị thẻ là BẬT (Kỹ thuật số: BẬT, Tương tự: Các giá trị khác 0).

OFF: Đối tượng xuất hiện khi giá trị thẻ TẮT (Kỹ thuật số: TẮT, Tương tự: 0)

2)   Blink

Nhấp nháy trong chu kỳ nhất định theo giá trị thẻ.

Tính năng này không hỗ trợ các đối tượng sau: Trend, Data Logging, Key Input Window, Alarm Summary, Page Link.

 • Addr

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị I / O được đăng ký trong [Thiết bị I / O]. Bạn có thể chọn đơn vị dữ liệu (BIT / WORD).

 • Tag

Bạn phải nhập tên thẻ đó sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tính năng ‘Blink’. Nếu thẻ tương ứng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một thông báo sẽ bật lên hỏi người dùng nếu họ muốn thêm thẻ mới.

 • Condition

ON: Đối tượng xuất hiện khi giá trị thẻ là BẬT (Kỹ thuật số: BẬT, Tương tự: Các giá trị khác 0).

OFF: Đối tượng xuất hiện khi giá trị thẻ TẮT (Kỹ thuật số: TẮT, Tương tự: 0)

 • Interval

Bạn có thể gán giá trị trong khoảng đơn vị 100msec. Các giá trị từ 1 đến 999 có thể được chỉ định. Nếu giá trị vượt quá phạm vi, một thông báo cảnh báo sẽ bật lên. Ví dụ: Khi bạn nhập 10, đối tượng sẽ nhấp nháy mỗi giây. (1000ms).

3)   V-Size

Thay đổi kích thước của đối tượng theo chiều dọc theo giá trị thẻ.

Tính năng này không hỗ trợ các đối tượng sau: Trend, Data Logging, Key Input Window, Alarm Summary, Page Link.

 • Addr

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị I / O được đăng ký trong [Thiết bị I / O]. Bạn có thể chọn đơn vị dữ liệu (BIT / WORD).

 • Tag

Bạn phải nhập tên thẻ đó sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tính năng ‘V-Size’.Nếu thẻ tương ứng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một thông báo sẽ bật lên hỏi người dùng nếu họ muốn thêm thẻ mới.

 • Data Range

Chỉ định phạm vi chuyển đổi đối tượng theo giá trị tối thiểu và tối đa. Khi giá trị thẻ bằng hoặc nhỏ hơn giá trị tối thiểu, đối tượng sẽ bị ẩn.Khi giá trị thẻ trở nên lớn hơn, đối tượng trở nên gần với hình dạng ban đầu.Nếu bạn nhập ‘?’ thì giá trị tối thiểu và tối đa giống như của thẻ.

Vertical Size

 • Top: Thay đổi kích thước đối tượng bắt đầu từ trên xuống dưới.
 • Center: Sự thay đổi kích thước đối tượng bắt đầu từ trung tâm sang cả hai bên.
 • Bottom: thay đổi kích thước đối tượng bắt đầu từ dưới lên trên .

4)   H- Size

Thay đổi kích thước của đối tượng theo chiều ngang theo giá trị thẻ.

Tính năng này không hỗ trợ các đối tượng sau: Trend, Data Logging, Key Input Window, Alarm Summary, Page Link.

 • Addr

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị I / O được đăng ký trong [Thiết bị I / O]. Bạn có thể chọn đơn vị dữ liệu (BIT / WORD).

 • Tag

Bạn phải nhập tên thẻ đó sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tính năng ‘V-Size’.Nếu thẻ tương ứng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một thông báo sẽ bật lên hỏi người dùng nếu họ muốn thêm thẻ mới.

 • Data Range

Chỉ định phạm vi chuyển đổi đối tượng theo giá trị tối thiểu và tối đa. Khi giá trị thẻ bằng hoặc nhỏ hơn giá trị tối thiểu, đối tượng sẽ bị ẩn.Khi giá trị thẻ trở nên lớn hơn, đối tượng trở nên gần với hình dạng ban đầu.Nếu bạn nhập ‘?’ thì giá trị tối thiểu và tối đa giống như của thẻ.

Horizontal Size

 • Left: Kích thước đối tượng thay đổi bắt đầu từ trái sang phải.
 • Middle: Kích thước đối tượng thay đổi kích thước bắt đầu từ giữa sang cả hai bên.
 • Right: Kích thước của đối tượng Thay đổi bắt đầu từ phải sang trái.

5)   V- Move

Di chuyển đối tượng theo chiều dọc theo giá trị thẻ.

Tính năng này không hỗ trợ các đối tượng sau: Trend, Data Logging, Key Input Window, Alarm Summary, Page Link.

 • Addr

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị I / O được đăng ký trong [Thiết bị I / O]. Bạn có thể chọn đơn vị dữ liệu (BIT / WORD).

 • Tag

Bạn phải nhập tên thẻ đó sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tính năng ‘V- Move’.Nếu thẻ tương ứng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một thông báo sẽ bật lên hỏi người dùng nếu họ muốn thêm thẻ mới.

 • Data Range

Chỉ định phạm vi chuyển đổi đối tượng theo giá trị tối thiểu và tối đa. Khi giá trị thẻ bằng hoặc nhỏ hơn giá trị tối thiểu, đối tượng sẽ bị ẩn.Khi giá trị thẻ trở nên lớn hơn, đối tượng trở nên gần với hình dạng ban đầu.Nếu bạn nhập ‘?’ thì giá trị tối thiểu và tối đa giống như của thẻ.

Vertical Move

 • Top: Đối tượng di chuyển từ trên xuống dưới.
 • Bottom: Đối tượng di chuyển từ dưới lên trên.
 • Move: Chỉ định khoảng cách tối đa của chuyển động. Khoảng cách được chỉ định theo đơn vị pixel, từ 1 đến 1024.

6)   H- Move

Di chuyển đối tượng theo chiều ngang theo giá trị thẻ.

Tính năng này không hỗ trợ các đối tượng sau: Trend, Data Logging, Key Input Window, Alarm Summary, Page Link.

 • Addr

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị I / O được đăng ký trong [Thiết bị I / O]. Bạn có thể chọn đơn vị dữ liệu (BIT / WORD).

 • Tag

Bạn phải nhập tên thẻ đó sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tính năng ‘H- Move’.Nếu thẻ tương ứng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một thông báo sẽ bật lên hỏi người dùng nếu họ muốn thêm thẻ mới.

 • Data Range

Chỉ định phạm vi chuyển đổi đối tượng theo giá trị tối thiểu và tối đa. Khi giá trị thẻ bằng hoặc nhỏ hơn giá trị tối thiểu, đối tượng sẽ bị ẩn.Khi giá trị thẻ trở nên lớn hơn, đối tượng trở nên gần với hình dạng ban đầu.Nếu bạn nhập ‘?’ thì giá trị tối thiểu và tối đa giống như của thẻ.

Horizontal Move

 • Left: Đối tượng di chuyển từ trái sang phải.
 • Right: Đối tượng di chuyển từ phải sang trái.
 • Move: Chỉ định khoảng cách tối đa của chuyển động. Khoảng cách được chỉ định theo đơn vị pixel từ 1 đến 1024.

7)   Color

Thay đổi màu của đối tượng theo giá trị thẻ.

Tính năng này không hỗ trợ các đối tượng sau: Trend, Data Logging, Key Input Window, Alarm Summary, Page Link.

 • Addr

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị I / O được đăng ký trong [Thiết bị I / O]. Bạn có thể chọn đơn vị dữ liệu (BIT / WORD).

 • Tag

Bạn phải nhập tên thẻ đó sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tính năng ‘Color’.Nếu thẻ tương ứng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một thông báo sẽ bật lên hỏi người dùng nếu họ muốn thêm thẻ mới.

 • Pen: Chọn màu của đối tượng khi màu thay đổi.
 • Fill: Chọn màu để điền vào các đối tượng khi thay đổi màu sắc.
 • Value: Màu thay đổi theo giá trị được gán cho thẻ.

 • Priority of Color: Biến đổi màu sắc với số lượng lớn hơn có mức độ ưu tiên cao hơn.

8)   Rotate

Xoay đối tượng với góc được gán theo giá trị thẻ

Tính năng này không hỗ trợ các đối tượng sau: Trend, Data Logging, Key Input Window, Alarm Summary, Page Link.

 • Addr

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị I / O được đăng ký trong [Thiết bị I / O]. Bạn có thể chọn đơn vị dữ liệu (BIT / WORD).

 • Tag

Bạn phải nhập tên thẻ đó sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tính năng ‘Rotate’.

Nếu thẻ tương ứng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một thông báo sẽ bật lên hỏi người dùng nếu họ muốn thêm thẻ mới.

 • Data Range

Chỉ định phạm vi chuyển đổi đối tượng theo giá trị tối thiểu và tối đa. Khi giá trị thẻ bằng hoặc nhỏ hơn giá trị tối thiểu, đối tượng sẽ bị ẩn.Khi giá trị thẻ trở nên lớn hơn, đối tượng trở nên gần với hình dạng ban đầu.Nếu bạn nhập ‘?’ thì giá trị tối thiểu và tối đa giống như của thẻ.

Rotate

 • Max Rotate Angle: Bạn có thể chỉ định góc quay tối đa. Giá trị từ 0 đến 360

có thể được chỉ định.

 • Rotate Direction

90 Rotate Left: Đối tượng quay ngược chiều kim đồng hồ.

90  Rotate Right: Đối tượng quay theo chiều kim đồng hồ.

 • Center Point: Gán tọa độ điểm trung tâm của trục quay. Tọa độ tuyệt đối phải được chỉ định theo đơn vị pixel nên chỉ định tọa độ trong phạm vi của trang đồ họa.

9)   Touch

Thực hiện một hoạt động được xác định khi đối tượng được chạm, nhấn.Bạn không thể sử dụng tính năng này với EntryData.

Tính năng này không hỗ trợ các đối tượng sau: Trend, Data Logging, Key Input Window, Alarm Summary, Page Link.

Action Script: Bạn có thể xác định thao tác khi bạn chạm vào đối tượng.

 • Open Page

Mở một trang đồ họa.

 • Close Page

Đóng một trang đồ họa.

 • Cond

Chỉ định một điều kiện để thực hiện tính năng cảm ứng.Điều kiện phải ở định dạng tính toán logic và / hoặc so sánh.Tham khảo bảng dưới đây để biết thêm thông tin.

 • Addr

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị I / O được đăng ký trong [Thiết bị I / O]. Bạn có thể chọn đơn vị dữ liệu (BIT / WORD).

 • Tag

Bạn phải nhập tên thẻ đó sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tính năng ‘Touch’. Nếu thẻ tương ứng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một thông báo sẽ bật lên hỏi người dùng nếu họ muốn thêm thẻ mới.

 • Write Tag Value

Bạn có thể gán một giá trị để viết tại thẻ đã chọn.Viết 0 hoặc 1 cho Thẻ kỹ thuật số. Đối với Thẻ tương tự, hãy viết số nguyên hoặc số dấu phẩy động. Nếu bạn đã viết một giá trị lớn hơn 1 cho thẻ kỹ thuật số, thẻ sẽ nhận ra nó là 1.

 • Write Digital Value

Write Value Set: Đặt giá trị thẻ kỹ thuật số là 1.

Write Value Reset: Đặt giá trị thẻ kỹ thuật số là 0.

Write value Toggle: Đảo ngược giá trị thẻ kỹ thuật số. (0 → 1 hoặc 1 → 0)

 • Command Expression

Bạn có thể viết một biểu thức lệnh để thực thi.

Command Down: Nhập một biểu thức lệnh khi bạn chạm vào đối tượng.

Command Up: Nhập một biểu thức lệnh khi bạn nhả  đối tượng.

 • Write Momentary

Viết một giá trị tức thời khi bạn chạm hoặc nhả đối tượng.

Down – Written Value: Nhập một giá trị khi bạn chạm vào đối tượng.

Up – Written Value: Nhập một giá trị khi bạn nhả ra đối tượng.

 • Key Input

Hoạt động như một phím của bàn phím. Tổng cộng hỗ trợ 83 phím, chẳng hạn như các phím mũi tên, HOME, END, PAGE UP/DOWN, INSERT, DELETE, LOCK Keys, Alphabets, Numbers, ENTER, SPACE, ESC, PRINT SCREEN, PAUSE, F1~F12, TAB, “/”, “*”, “-“, “+”, “.”, CLEAR

 • Open Keypad Page

Mở một trang bàn phím. Chỉ định vị trí nơi trang bàn phím sẽ được mở ở V Scale, và H Scale. Bạn nên nhập giá trị nhỏ hơn độ phân giải Xpanel.Bạn có thể chọn tùy chọn ‘Use Max/Min để gán phạm vi giá trị.Nếu tùy chọn được bỏ chọn, giá trị tối thiểu và tối đa giống như của tùy chọn thẻ. Bạn có thể nhập tên trang bằng tay hoặc nhấn  để chọn trang đồ họa thông qua trình duyệt tệp.

 • Condition

Chỉ định một điều kiện để thực hiện tính năng cảm ứng.Điều kiện phải ở định dạng logic và / hoặc tính toán so sánh.

[Tag Name or Device Address] [Comparison Operator] [Value]

Bảng sau đây cho thấy danh sách các toán tử so sánh bạn có thể sử dụng.

Bạn cũng có thể sử dụng tính toán so sánh và tính toán logic cùng nhau.Sử dụng toán tử logic giữa hai phép tính so sánh như dưới đây.

[Comparison Calculation] [Logical Operator] [Comparison Calculation]

Bảng sau đây cho thấy danh sách các toán tử logic bạn có thể sử dụng.

Security: Tính năng này là đặt giới hạn người dùng khi sử dụng đối tượng.

10) EntryData

Nhập dữ liệu với cửa sổ nhập dữ liệu khi đối tượng được nhấp.Bạn không thể sử dụng tính năng này với Touch.

Tính năng này không hỗ trợ các đối tượng sau: Trend, Data Logging, Key Input Window, Alarm Summary, Page Link.

Action: Bạn có thể chọn một trong các loại mục nhập dữ liệu giữa số và văn bản.

 1. Numeric

 • Cond

Chỉ định một điều kiện để thực hiện tính năng cảm ứng.Điều kiện phải ở định dạng tính toán logic và / hoặc so sánh.Tham khảo bảng dưới đây để biết thêm thông tin.

 • Addr

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị I / O được đăng ký trong [Thiết bị I / O]. Bạn có thể chọn đơn vị dữ liệu (BIT / WORD).

 • Tag

Bạn phải nhập tên thẻ đó sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tính năng ‘EntryData’.

Nếu thẻ tương ứng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một thông báo sẽ bật lên hỏi người dùng.

 • Min/Max Value

Chỉ định một phạm vi đầu vào. Nếu bạn nhập ’?’ thì giá trị tối thiểu và tối đa tương đương với giá trị của thẻ.

 • Style

Thông qua [Preview], bạn có thể kiểm tra 3 loại cửa sổ được hỗ trợ.

Title: Chỉ định tiêu đề của cửa sổ nhập dữ liệu.

Comment: Nhập bình luận của cửa sổ nhập dữ liệu.

b.Text

 • Cond

Chỉ định một điều kiện để thực hiện tính năng cảm ứng.Điều kiện phải ở định dạng tính toán logic và / hoặc so sánh.Tham khảo bảng dưới đây để biết thêm thông tin.

 • Addr

Điều khiển đối tượng bằng địa chỉ của thiết bị I / O được đăng ký trong [Thiết bị I / O]. Bạn có thể chọn đơn vị dữ liệu (BIT / WORD).

 • Tag

Bạn phải nhập tên thẻ đó sẽ trở thành tiêu chuẩn cho các tính năng ‘EntryData’. Nếu thẻ tương ứng không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, một thông báo sẽ bật lên hỏi người dùng.

 • Password

Khi bạn viết văn bản trên cửa sổ nhập dữ liệu, nó được biểu thị dưới dạng ***** *****.

 • Style

Thông qua [Preview], bạn có thể kiểm tra 3 loại cửa sổ được hỗ trợ.

Title: Chỉ định tiêu đề của cửa sổ nhập dữ liệu.

Comment: Nhập bình luận của cửa sổ nhập dữ liệu.

 • Condition

Chỉ định một điều kiện để thực hiện tính năng cảm ứng.Điều kiện phải ở định dạng logic và / hoặc tính toán so sánh.

Security: Tính năng này là đặt giới hạn người dùng khi sử dụng đối tượng.

Position Offset

X Offset (pixels): Gán tọa độ trục X cho cửa sổ nhập dữ liệu. Bạn có thể gán giá trị từ -32768 đến 32767.Nếu tọa độ vượt quá trang đồ họa, cửa sổ sẽ xuất hiện ở viền gần nhất.

Y Offset (pixels): Gán tọa độ trục Y cho cửa sổ nhập dữ liệu. Bạn có thể gán giá trị từ -32768 đến 32767.Nếu tọa độ vượt quá trang đồ họa, cửa sổ sẽ xuất hiện ở viền gần nhất.

Bảng sau đây cho thấy các ví dụ về từng kiểu hành động.

2 Input Device Address

Bạn có thể định cấu hình địa chỉ thiết bị chi tiết trong cửa sổ sau, để kiểm soát hoặc lưu trữ dữ liệu thông qua đối tượng.

 • Data Type: Chọn Digital / Analog, String. Cửa sổ tùy chọn thay đổi theo lựa chọn.
 • I/O Device: Hiển thị danh sách các thiết bị I / O đã đăng ký trong dự án hiện tại.
 • Device Address: Chỉ định thiết bị và địa chỉ cho điều khiển đối tượng.

Device Type: Hiển thị danh sách các thiết bị theo thiết bị I / O đã chọn và loại dữ liệu.

Address: Nhập địa chỉ bắt đầu của thiết bị. Giá trị bạn có thể nhập có thể khác nhau tùy theo thiết bị I / O đã chọn và loại thiết bị.

 • Device Address Input Keypad

Bạn có thể sử dụng bàn phím này khi bạn phải nhập địa chỉ mà không cần bàn phím. Nhập địa chỉ theo số thập phân hoặc thập lục phân theo loại thiết bị.

Ví dụ: nếu bạn chỉ định một địa chỉ trong thiết bị X của CIMON-PLC, thì địa chỉ đó phải được chỉ định theo hệ thập lục phân. Trong trường hợp thiết bị D, địa chỉ phải được chỉ định bằng số thập phân.

Tùy chọn được kích hoạt khi tùy chọn ‘Analog, hoặc‘String’ được chọn.Nhấn nút để hiển thị cửa sổ Analog Tag Option hoặc String Tag Option như hiển thị bên dưới.

 • Type

Bạn có thể chọn loại dữ liệu tương tự từ các loại danh sách sau: UINT8, UINT16, UINT32, INT8, INT16, INT32, UBCD8, UBCD16, UBCD32, BCD8, BCD16, BCD32, Float. UINT16 là loại mặc định.

 • Internal Data

Nhập phạm vi giá trị sẽ được hiển thị trên Xpanel. Phạm vi mặc định là từ 0 đến 65535.

Khi bạn chọn tùy chọn Clipping, một thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện khi giá trị vượt quá phạm vi được chỉ định và giá trị vượt quá sẽ không được sử dụng.

 • Raw Data

Nhập phạm vi giá trị thực là đầu vào cho PLC.

Ví dụ: nếu phạm vi dữ liệu thô là từ 0 đến 16000 và phạm vi dữ liệu bên trong là từ 0 đến 100, Xpanel sẽ hiển thị 100 khi PLC nhận giá trị 16000.

 • Scale

Tùy chọn này tính toán dữ liệu PLC và hiển thị kết quả cho Xpanel.Tính toán tỷ lệ như dưới đây.

Scale = Raw Data x Scale + Offset.

 • String Length

Chỉ định độ dài tối đa của dữ liệu chuỗi.Bạn có thể gán giá trị từ 1 đến 80.

3. Drawing the Objects

Các đối tượng đồ họa đơn giản được sử dụng để vận hành các lệnh.

Bạn có thể vẽ các đường, hình chữ nhật, hình tròn, v.v. Những đối tượng này cũng có thể được sử dụng để hiển thị các điều kiện hoạt động của Xpanel và các thiết bị bên ngoài.

Một trang đồ họa nên được mở khi đối tượng đã được tạo.Chọn đối tượng bạn muốn vẽ.

Các phương thức sau đây có thể được thực hiện cho một đối tượng:

 • Nhấp vào View –> Drawing Tool trong menu trên cùng của Xpanel Designer. Bạn có thể chọn đối tượng trên thanh công cụ vẽ.
 • Nhấp vào menu Draw trong menu trên cùng của Xpanel Designer. Bạn có thể chọn đối tượng trên menu phụ.

Nhấp, giữ vào nút chuột trái và kéo chuột theo hướng cho đến khi thấy hình phù hợp với yêu cầu của bạn thì thôi.

Khi bạn vẽ đối tượng bằng cách nhấp chuột phải, màu sẽ bị đảo ngược so với mặc định.

4. Dynamic Tag

Các giá trị điểm từ thiết bị bên ngoài hoặc giá trị dữ liệu bên trong có thể được hiển thị trong đối tượng Dynamic tag.Toán tử có thể gán số chữ số hoặc số thập phân.Ngoài ra, số thập phân có thể được chuyển đổi thành số thập lục phân.

4.1 Setting

Bạn có thể quyết định định dạng của giá trị thẻ được hiển thị trong trang đồ họa.Để hiển thị hộp thoại thẻ động, chọn Draw –> Dynamic Tag và nhấp vào nền của trang.Bạn có thể nhập lại cấu hình bằng cách bấm đúp vào một đối tượng thẻ động.

 • Address

Giá trị thẻ sẽ được hiển thị bằng cách sử dụng địa chỉ thực với dữ liệu BIT hoặc WORD. Bạn có thể nhập địa chỉ thiết bị trong hộp thoại.

 • Tag Name

Nhập tên thẻ sẽ được hiển thị trong đối tượng

 • Preview

Hiển thị một ví dụ về giá trị thẻ như tên thẻ đang được chọn và tùy chọn hiển thị.

 • Display Option

Bạn có thể chọn định dạng thẻ động để hiển thị trên màn hình.

 • Digit Number: Hiển thị giá trị thẻ với số chữ số được chỉ định. Bạn có thể gán số từ 0 đến 255.Nếu tùy chọn ‘Số thập phân điểm đã được chọn, số chữ số phải lớn hơn số của số thập phân là 2.
 • Decimal Point: Hiển thị giá trị thẻ với số thập phân được chỉ định.
 • Hexa-Decimal: Hiển thị giá trị thẻ với số thập lục phân.
 • Zero Filling: Hiển thị số giá trị thẻ đầu tiên là 0.
 • Use 1000 Separator (,): Sử dụng dấu phẩy để đánh dấu mỗi ba chữ số trong một giá trị thẻ.

4.2 Object configuration

Bạn có thể định cấu hình đối tượng Dynamic Tag với các tính năng điều khiển cơ bản như Visible, Blink, v.v. Để mở cửa sổ Object Configuration, bấm đúp vào đối tượng hoặc nhấp chuột phải vào đối tượng và chọn Object Config trong cửa sổ bật lên.

5. Date/ Time

Đối tượng Ngày / Giờ được sử dụng để kiểm tra ngày và giờ của hệ thống trong quá trình vận hành dự án. Đối tượng này hiển thị thời gian được đặt trong thiết bị nơi dự án được thực hiện.

5.1 Setting

Chọn Draw –> Date/Time sau đó nhấp vào trang để hiển thị cửa sổ như hình bên dưới.

Display Format

Định cấu hình định dạng hiển thị của đối tượng ngày / giờ.

Bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau: yy / mm / dd, hh: mm: ss và yy / mm / dd hh: mm: ss.

5.2 Object configuration

 • Name: Chỉ định tên cho đối tượng.
 • Type: Chỉ ra loại đối tượng.
 • Visible: Hiển thị hoặc ẩn đối tượng theo giá trị thẻ.
 • Blink: Nhấp nháy trong một chu kỳ nhất định theo giá trị thẻ.
 • V/H-Size: Thay đổi kích thước của đối tượng theo chiều dọc / chiều ngang theo giá trị thẻ.
 • V/H-Move: Di chuyển đối tượng theo chiều dọc / chiều ngang theo giá trị thẻ.
 • Color: Thay đổi màu của đối tượng theo giá trị thẻ.
 • Rotate: Xoay đối tượng với góc được gán theo giá trị thẻ.
 • Touch: Thực thi thao tác được xác định khi đối tượng được nhấn hoặc nhả.
 • EntryData: Nhập dữ liệu với cửa sổ nhập dữ liệu khi nhấn đối tượng.
 • Date/Time: Hiển thị cửa sổ cấu hình của đối tượng Ngày/ Giờ.
Bình luận