Tự động hóa IoT
Nhà cung cấp thiết bị truyền thông, viễn thông, tự động hóa IoT chuyên nghiệp, liên hệ: Tel/Zalo +84 904 251 826, sales@mctt.com.vn

Module RS-485 đầu vào Encoder/Tần số/Bộ đếm (Module Encoder/Frequency/Counter Input I-7000 & M-7000)

Module RS-485 đầu vào Encoder/Tần số/Bộ đếm (Module Encoder/Frequency/Counter Input I-7000 & M-7000) ICP DAS

The I-7000 series is a family of network data acquisition and control modules that support DCON protocols.

It has the same form factor as the M-7000 series.The M-7000 series is a family of network data acquisition and control modules that support Modbus RTU and DCON protocols. With the Modbus RTU protocol, it can easily communicate with most popular SCADA/ HMI software and PLC. It has the same form factor as the I-7000 series.

Showing 1–16 of 19 results

Module Ethernet(PoE) Modbus TCP 3 kênh đầu vào bộ đếm tốc độ cao/Encoder ICP DAS PET-7083

PET-7083 CR PoE Ethernet I/O Module with 3-ch Encoder/Counter Inputs (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 16 kênh đầu ra xung PWM ICP DAS M-7088-16

M-7088-16-G CR 16-channel PWM Output Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS M-7080

M-7080-G CR 2-channel Counter/Frequency Input Module with DCON and Modbus Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS M-7080B

M-7080B-G CR 2-channel Counter/Frequency Input Module with DCON and Modbus Protocol with Virtual Battery Backup (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS M-7080BD

M-7080BD-G CR M-7080B with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS M-7080D

M-7080D-G CR M-7080 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 4/8 kênh đầu vào Counter/Frequency/Encoder ICP DAS M-7084

M-7084-G CR 4/8-channel Counter/Frequency/Encoder Input Module (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào bộ đếm tốc độ cao (HSC) + 8 kênh đầu ra PWM ICP DAS M-7088

I-7088-G CR 8-channel PWM Output and 8-channel High-speed Counter Module using the DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)
I-7088D-G CR I-7088 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7088-G CR 8-channel PWM Output and 8-channel High-speed Counter Module using the DCON and Modbus Protocols (Gray Cover) (RoHS)
M-7088D-G CR M-7088 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
I-7088-G/S CR I-7088 with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)
I-7088D-G/S CR I-7088D with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)
M-7088-G/S CR M-7088 with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)
M-7088D-G/S CR M-7088D with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON & Modbus 8 kênh đầu vào bộ đếm tốc độ cao (HSC) + 8 kênh đầu ra PWM ICP DAS M-7088D

M-7088D-G CR M-7088 with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)
M-7088D-G/S CR M-7088D with DN-8P8C-CA External Board (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS I-7080

I-7080 CR 2-channel Counter/Frequency Input Module with DCON Protocol (Blue Cover) (RoHS)
I-7080-G CR 2-channel Counter/Frequency Input Module with DCON Protocol (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS I-7080B

I-7080B-G CR 2-channel Counter/Frequency Input Module with DCON Protocol with Virtual Battery Backup (Gray Cover) (RoHS)
Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS I-7080BD

I-7080BD-G CR I-7080B with 7-segment LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 2 kênh đầu vào bộ đếm/tần số (Counter/Frequency) ICP DAS I-7080D

I-7080D CR I-7080 with 7-segment LED Display (Blue Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 3-axis 32-bit Encoder Counter ICP DAS I-7083

I-7083-G CR 3-axis, 32-bit Encoder Counter (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 3-axis 32-bit Encoder Counter ICP DAS I-7083B

I-7083B-G CR 3-axis, 32-bit Encoder Counter (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS

Module RS-485 DCON 3-axis 32-bit Encoder Counter ICP DAS I-7083BD

I-7083BD-G CR 3-axis, 32-bit Encoder Counter with LED Display (Gray Cover) (RoHS)

Đọc tiếp
Vendor: ICP DAS
1 2

Module RS-485 đầu vào Encoder/Tần số/Bộ đếm (Module Encoder/Frequency/Counter Input I-7000 & M-7000) ICP DAS